THƯ ĐỒNG Ý VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

THƯ ĐỒNG Ý VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

Theo Chính Sách Quyền Riêng Tư của Công ty TNHH Aeon Fantasy Việt Nam (“AFVN”) và Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 04 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và bất kỳ quy định có liên quan nào khác (“Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân/ NĐBVDLCN”), bằng THƯ ĐỒNG Ý VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN này (“Thư” này), tôi đồng ý với việc AFVN sẽ thực hiện xử lý (thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy hoặc thực hiện các hành động khác có liên quan) dữ liệu cá nhân của tôi và dữ liệu cá nhân của con tôi (“Dữ Liệu Cá Nhân”) như dưới đây và tôi hiểu rằng AFVN có thể từ chối cung cấp dịch vụ nếu tôi không cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân chính xác của mình.

1. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây, sau đó xác nhận lựa chọn của bạn về sự đồng ý

Loại Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập:

 • Tên, chữ đệm, họ, tên gọi khác (nếu có) của người lớn và trẻ em
 • Tuổi, ngày tháng năm sinh của người lớn và trẻ em
 • Số điện thoại
 • Số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân của người lớn

Mục đích của AFVN: Để tạo thẻ hội viên và cung cấp thông tin khuyến mại cho hội viên

Tổ chức thực hiện việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn: AFVN, Công ty TNHH Aeon Việt Nam, nhà cung cấp dịch vụ CNTT, các tổ chức tài chính, và/hoặc những người nhận chuyển nhượng dịch vụ của bên thứ ba khác nếu cần thiết cho (các) mục đích đã được nêu.

2. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây, sau đó xác nhận lựa chọn của bạn về sự đồng ý

Loại Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập:

 • Tên, chữ đệm, họ, tên gọi khác (nếu có) của người lớn và trẻ em
 • Tuổi, ngày tháng năm sinh của người lớn và trẻ em
 • Số điện thoại
 • Số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân của người lớn

* Xin lưu ý rằng bên cạnh các Dữ Liệu Cá Nhân trên đây, AFVN có xử lý các dữ liệu cá nhân nhạy cảm của khách hàng bao gồm hồ sơ/chẩn đoán y tế và sức khỏe, tài khoản ngân hàng khi khách hàng gặp sự cố tại các cửa hàng của chúng tôi.

Mục đích của AFVN: Để liên hệ với khách hàng và bảo vệ sự an toàn của khách hàng cũng như an ninh chung.

Tổ chức thực hiện việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn: AFVN, nhà cung cấp dịch vụ CNTT, các tổ chức tài chính, và/hoặc những người nhận chuyển nhượng dịch vụ của bên thứ ba khác nếu cần thiết cho (các) mục đích đã được nêu.

3. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây, sau đó xác nhận lựa chọn của bạn về sự đồng ý

Loại Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập:

 • Tên, chữ đệm, họ, tên gọi khác (nếu có) của người lớn và trẻ em
 • Tuổi, ngày tháng năm sinh của người lớn và trẻ em
 • Bản ghi âm cuộc trò chuyện, và ảnh và video ghi bằng các camera quan sát.

Mục đích của AFVN: Để xác minh danh tính và ngăn chặn các hành vi không được phép hoặc bất hợp pháp khác.

Tổ chức thực hiện việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn: AFVN, nhà cung cấp dịch vụ CNTT, các tổ chức tài chính, và/hoặc những người nhận chuyển nhượng dịch vụ của bên thứ ba khác nếu cần thiết cho (các) mục đích đã được nêu.

4. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây, sau đó xác nhận lựa chọn của bạn về sự đồng ý

Loại Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập:

 • Hình ảnh cá nhân được chụp khi chơi tại khu vui chơi của AFVN.

Mục đích của AFVN: Để quảng cáo các dịch vụ của AFVN trên Facebook, Instagram và Tiktok của AFVN

Tổ chức thực hiện việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn: AFVN, nhà cung cấp dịch vụ CNTT, các tổ chức tài chính, và/hoặc những người nhận chuyển nhượng dịch vụ của bên thứ ba khác nếu cần thiết cho (các) mục đích đã được nêu

5. Về việc AFVN chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào

6. Khách Hàng có Dữ Liệu Cá Nhân của mình được xử lý tại AFVN (“Chủ Thể Dữ Liệu”) có các quyền dưới đây. Với tư cách là Chủ Thể Dữ Liệu, bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ trực tiếp với AFVN. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể thực hiện các quyền đó nếu Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến chính bản thân bạn.

- Quyền được biết về việc Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được AFVN xử lý.

- Quyền đồng ý cho AFVN thực hiện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

- Quyền truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

- Quyền rút lại sự đồng ý cho AFVN được xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Việc rút lại này sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng và tiết lộ mà AFVN đã thực hiện xong trước khi bạn rút lại sự đồng ý.

- Quyền xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong các trường hợp sau đây:

(1) Khi bạn nhận thấy dữ liệu không còn cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập dưới sự đồng ý của bạn và bạn chấp nhận bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do việc xóa dữ liệu;

(2) Khi bạn rút lại sự đồng ý của mình;

(3) Khi bạn phản đổi việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và AFVN không có lý do chính đáng để tiếp tục việc xử lý;

(4) Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được xử lý cho các mục đích ngoài mục đích mà bạn đã đồng ý hoặc việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn là một hành vi vi phạm quy định của pháp luật;

(5) Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn phải xóa theo quy định của pháp luật.

- Quyền hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà không xóa các Dữ Liệu Cá Nhân liên quan của bạn.

- Quyền được cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bằng cách yêu cầu AFVN cung cấp các Dữ Liệu Cá Nhân đó cho bạn.

- Quyền phản đối AFVN xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho mục đích quảng cáo, tiếp thị.

- Quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện tới cơ quan có thẩm quyền nếu AFVN vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

- Quyền yêu cầu AFVN bồi thường thiệt hại khi có vi phạm đối với quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

- Quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan có liên quan hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Với tư cách là Chủ Thể Dữ Liệu, Khách Hàng có Dữ Liệu Cá Nhân của mình được xử lý tại AFVN phải tuân thủ các nghĩa vụ dưới đây đối với Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Điều 10 NĐBVDLCN.

- Nghĩa vụ tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình, yêu cầu người khác bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình;

- Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác;

- Nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân khi đồng ý cho phép xử lý:

- Nghĩa vụ tham gia phổ biến kỹ năng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân;

- Nghĩa vụ thực hiện quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và phòng, chống các hành vi vi phạm quy định hiện hành đó.

8. Cách thức xử lý: AFVN có thể sử dụng các phương tiện thủ công hoặc nhiều công cụ xử lý khác nhau trên các website, ứng dụng, công cụ khác nhau do AFVN quản lý để xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

9. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc việc xử lý: AFVN sẽ bắt đầu xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn kể từ ngày ký Thư này. AFVN lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân trong thời hạn cần thiết để đạt được các mục đích được nêu trên đây. AFVN sẽ hủy Dữ Liệu Cá Nhân đã qua thời hạn lưu trữ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng AFVN có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân sau thời hạn lưu trữ trong trường hợp có yêu cầu theo pháp luật hiện hành.

10. Hậu quả và thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra: AFVN luôn thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo mật của mình và luôn cố gắng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Tuy nhiên, AFVN không thể đảm bảo tuyệt đối về tính bảo mật của Dữ Liệu Cá Nhân mà AFVN xử lý. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể bị đánh cắp, thất lạc, hoặc rò rỉ trong các hoàn cảnh không thể lường trước được. Trong trường hợp đó, AFVN sẽ cố gắng giảm thiểu thiệt hại và khắc phục các hậu quả.

11. Cơ chế phản hồi và khiếu nại:

Trong trường hợp bạn:

 • Có bất kỳ câu hỏi, ý kiến và yêu cầu nào, hoặc muốn đưa ra một yêu cầu về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về Thư này;
 • Phát hiện bất kỳ vấn đề nào về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

Vui lòng liên hệ trực tiếp đến AFVN. Chi tiết liên hệ như sau:

Địa chỉ Email:              hq@aeonfantasy.vn

Tuyến xe bus


Chi tiết

Thương hiệu